Pollinering

Landets birøktere kan slappe av. Hold av honningbier innebærer lav risiko for de fleste bestander av ville pollinerende insekter i Norge, viser en fersk undersøkelse.

Birøkt utgjør liten trussel for ville bier

Hold av honningbier utgjør liten trussel for de fleste typer pollinerende insekter i Norge. For noen arter er risikoen imidlertid høyere.

Publisert

Det er i korte trekk hovedkonklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har foretatt for Miljødirektoratet. Oppdraget var å gå gjennom faglitteratur for å undersøke om birøkt kan ha negativ effekt på ville pollinerende insekter som humler, andre villbier og sommerfugler.

Lav til moderat risiko

– Vi har også sett på mulige risikoreduserende tiltak, og vurdert effekten av dem, sier Anders Nielsen, som har vært fagansvarlig for VKMs arbeid. 

– For de fleste ville insektene utgjør biehold lav risiko. Så ser vi at det kan være konkurranse om ressursene for biearter som er avhengige av én eller få plantearter for å overleve, forteller han. 

– Her vurderer vi risikoen som medium. Det gjelder for eksempel rødknappsandbien. Også for humler i ensartede landskaper med begrensede blomsterressurser, vurderes risikoen som medium, legger han til. 

Høy hygienestandard i norsk biehold 

VKM har identifisert ytterligere to potensielle farer knyttet til hold av honningbier, og vurdert risikoen for negative effekter på ville pollinatorer.

– Vi vurderer at risikoen for spredning av patogener og parasitter fra biehold til ville pollinerende insekter er lav. Det skyldes blant annet at norsk birøkt holder høy hygienisk standard, forklarer Nielsen.

Fakta om honningbier og villbier

  • Ifølge Artsdatabanken er det usikkert om det har vært naturlige forekomster i Norge før vi begynte å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer nå fra domestiserte bestander.
  • En bikube inneholder 50.000 til 60.000 individer. I Norge finnes rundt 1.000 registrerte birøktere som driver birøkt for honningproduksjon og pollinering av kulturvekster.
  •  I Norge er det registrert 207 arter av ville bier, i tillegg til honningbien. Samlet sett representerer ville pollinerende insekter en gruppe på flere tusen arter som alle bruker blomsterressursene i ulik grad som matkilde.
  • Kilde: Miljødirektoratet

VKM mener videre at det er lav risiko for at biehold påvirker sammensetningen av plantesamfunn, med fare for færre blomsterressurser for ville pollinatorer.

Risikoreduserende tiltak 

Vitenskapskomiteen har foreslått tre risikoreduserende tiltak som kan motvirke den mulige negative effekten som hold av honningbier kan ha på ville pollinatorer: 

  • Å redusere antallet honningbier eller øke mengden blomsterressurser i et område kan minske konkurransen om blomsterressurser. Etablering av blomsterstriper og skjøtsel av stedegen flora er mulige tiltak.
  • God helse blant honningbier reduserer risikoen for spredning av sykdommer og parasitter til ville pollinatorer.
  • Økt kunnskap om tilgjengeligheten av blomsterressurser og fødebehovene til ville pollinatorer vil kunne veilede plassering av bikuber, og dermed redusere mulig konkurranse mellom honningbier og ville pollinerende insekter.
Powered by Labrador CMS